top of page

Ontstaan en Historiek

vzw Chabwino is de voortzetting van alle projecten die vzw Non Profit Belgium sedert 2010 in Malawi heeft opgestart. vzw Non Profit Belgium ontstond in 2007, nadat diverse teams van zorgvoorzieningen, medische en psychologische hulp verleenden aan de slachtoffers van de tsunami in Sri Lanka.

 

Kort na de Tsunami in Zuidoost-Azië eind 2004 namen de bediendenvakbond LBC/ACV en het Verbond der Verzorgingsinstellingen gezamenlijk initiatief om equipes van gezondheids-en welzijnswerkers naar Sri Lanka te sturen om er de grootste gezondheidsnoden te helpen opvangen.

over ons _ karine.png

Toen de zes teams eind 2007 terugkeerden werd een vzw opgericht om een schooltje op te starten in een theeplantage in Sri Lanka en om een tehuis voor bejaarden en mensen met een mentale handicap te ondersteunen.

 

Midden 2009 werd er via een forum van de Vierde Pijler een oproep gelanceerd om binnen een bestaand onderwijsproject YOCE ook een project voor gezondheidszorg op te zetten in de regio Sitima in het zuiden van Malawi. Na grondig onderzoek van de regio werd vastgesteld dat structurele voedingstekorten aan de basis lagen van manifeste ondervoeding van de dorpelingen.

 

Een ploeg van Non-Profit Belgium met arts Gunter De Win en verpleegkundigen Jan Foubert en Karine Haerinck trokken voor onderzoek naar zes dorpen in de regio Sitima. Ze troffen er schrijnende armoede, chronische ondervoeding, gebrek aan drinkbaar water en gezondheidszorg in een regio met veel malaria en HIV-besmettingen.

 

Om een structurele oplossing te vinden voor de chronische ondervoeding werd samengewerkt met Toon Driesen die, in het kader van zijn opleiding antropologie, gedurende zes maand etnografisch veldwerk verrichtte om de oorzaken van armoede en ondervoeding te onderzoeken. Uit zijn vaststellingen werd besloten om landbouwondersteuning op te starten en een voedselbank op te richten.

 

Karine Haerinck, oprichtster en bezielster van het project, verbleef van augustus 2011 tot maart 2012 in Malawi om het project op te starten. Momenteel wordt het door de lokale boeren verder gezet onder supervisie van onze vzw Chabwino.

 

In 2017 startte de bouw van een schooltje voor kleuters in het dorp Chabwera. Kinderen van verschillende dorpen worden opgevangen in een nieuw schoolgebouw. Het onderwijs is in de eerste plaats gericht op sociale ontwikkeling en zo mogelijk ook alfabetisering. Zo krijgen de kinderen de kans om later beter in te stromen in het reguliere onderwijs.

 

Jaarlijks gaat Karine op werkbezoek om het project te coachen en te sturen.

Pierre Mahy, onze gewezen secretaris en penningmeester, ging in 2018 op werkbezoek om irrigatieontwikkeling en het werken met ossen na te gaan.

Het onderwijs in het schooltje in Chabwera kreeg een flinke duw in de rug toen Kathleen van Lembergen, een studente uit de opleiding 'ontwikkelingssamenwerking ' (VIVES Hogeschool) er in 2018 gedurende drie maand haar stage deed. Er werd educatief en didactisch materiaal voorzien én er werd een moestuin aangelegd.

 

2019 werkt tandarts Christian Beckx en echtgenote Lut een week in onze dorpen waar ze tandbederf behandelen en in het schooltje werd het tandenpoetsen geïntroduceerd.


2020: Een gebouw voor een maïsmolen wordt opgetrokken. Electriciteit zal worden voorzien.

2021: Bouw van een naaiatelier. Voor het maken van gezichtsmaskers tijdens de coronaperiode werden twee naaimachines aangeschaft. Deze naaimachines werden al snel optimaal gebruikt voor opleiding en het herstel en maken van nieuwe kledij.
Op dit moment telt het naaiatelier 10 naaimachines

Met onze klimaatprojecten willen we vooral sensibiliseren en kennis bijbrengen over de voordelen van compostering, bomen en het belang van beter watermanagement. Twee concrete voorbeelden van deze projecten zijn het opzetten van een waterrecuperatiesysteem op onze site en het planten van bomen. In 2012 werden er reeds een aantal bomen aangeplant in de dorpen. In het najaar van 2022 start het project ‘CommuniTree: planting trees towards a self-sustaining community’. De kern van het project bestaat uit het planten van 1000 bomen op de gronden van bevolking. 

In 2023 en 2024 wordt het boomplanten en - beheer verder gezet.

in 2023 werden zonnepanelen geïnstalleerd op de school door vier ingenierusstudenten van de Universiteit Gent in samenwerking met de vzw Humasol. Dit maakt dat we kunnen koken op zonne-energie voor de school.

Aan elk gezin werdt door Chabwino een energie-efficiënte stoof gegeven.

In 2023 werd ook gestart met workshops over compostering (Mbeya). 

2024: 240 kippen worden aangeschaft voor een betere diversificatie van de voeding en het beperken van voedselschaarste door de beschikbaarheid van eieren. Workshops voor inzichten rond het kweken van kippen en de preventie van ziektes worden gegeven. 

 

In de toekomst willen we verder inzetten op de diversificatie van de gewassen om bodemerosie tegen te gaan en om in een breder pallet aan voeding voor de lokale bevolking te voorzien.

Werking

Ons doel is dat het project Chabwino verder vorm krijgt en gedragen wordt door de lokale bevolking. De beslissingen van de mensen ter plaatse gebeuren onder leiding van de plaatselijke coördinator Winnedi Mangwino, de assist-coördinator Davidson Machika, secretaris Benson Gwanlanwa en Wadson Jika als voorzitter. 

Er is zeer nauw contact met de traditionele autoriteiten in en rond Sitima, de zogenaamde ‘chiefs’ van T.A. (Traditional Authority) Mwambo. T.A. Mwambo telt 325 dorpen en is een van de zes T.A.’s in het Zomba-district. De chiefs zijn sinds de start sterk betrokken geweest bij de activiteiten. Er wordt telkens met en niet naast de chiefs en de bestaande VDC (village development committees) gewerkt. Al de dorpen zijn via de chiefs of een lid van de VDC’s vertegenwoordigd in het comité van Chabwino aan Malawiaanse zijde.

Daarnaast is er sinds begin 2012 ook goed contact met de fascilitoren van het Ministerie van Landbouw in Malawi. Deze ambtenaren werken in de dorpen op het platteland en geven trainingen aan de boeren over landbouwtechnieken zoals bemesting, compostering, agroforestry, etc. 

Opmerkelijk is dat voor de start van ons project er jarenlang geen facilitatoren meer in de negen dorpen waren langsgeweest. Er was weinig interesse vanuit de overheid om de boeren in deze dorpen op te leiden omdat de motivatie bij de boeren erg laag werd geacht en de bodemvruchtbaarheid en landbouwopbrengsten te laag waren om nog in te investeren. Nu, enkele jaren later, zijn de facilitatoren terug in de regio, mede dankzij de inzet van het comité in Malawi en onze vzw die de banden hebben aangehaald.

De ‘CBO (Comunitiy based Organisation )  Sitima – Zomba disctrict – southern Province’ zijn de 'ogen van de maatschappij', zoals ze dit zelf zeggen. Zij hebben een controlerende en sturende rol voor onze activiteiten in Malawi regio Sitima/Padoko. De lijst met de armsten die terecht kunnen bij de voedselbank bijvoorbeeld, wordt in overleg met de chiefs van dorpen, de clubleden van Chabwino en de CBO samengesteld.

 

Goedkeuring projectvoorstellen

Met enige trots kunnen we melden dat de deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen ons lijvig projectvoorstel ‘Energie voor een duurzame toekomst in Zomba’ goedkeurde naast het naaiatelier-  en het  project ' Forest Jump' Dit gebeurde na grondige evaluatie op basis van de vooropgestelde criteria, waarbij zowel naar de werking in Malawi als hier bij ons gekeken werd. 

Een quote uit hun beoordelingsrapport: 

“Heel goed onderbouwd project. Wij vinden de inspraak en participatie van de lokale bevolking in dit project erg sterk. Het project biedt de mogelijkheid om de opgezette initiatieven financieel te verzelfstandigen. Ook hier in Oost-Vlaanderen is er een goede werking en worden acties opgezet om het draagvlak te vergroten.” 

bottom of page